Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SPRZEDAŻY
PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ


Sklep internetowy salon-focal.pl prowadzony jest przez:
FNCE S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alei Wyzwolenia 3/5, 00-572 Warszawa, tel.: 22 270 29 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571092 , NIP: 781 191 38 09, REGON: 362233732, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Usługodawca”).

 

§1
Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Magazyn – magazyn centralny zlokalizowany w Błoniu, Pass 21, w którym następuje kompletowanie zamówień złożonych przez Klientów.
2. Salon Firmowy Focal – detaliczny, stacjonarny sklep prowadzony przez FNCE S.A.
3. Sklep internetowy salon-focal.pl – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej: www.salon-focal.pl
4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego salonydenon.pl, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością
i cel ten przeważa.
6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego salon-focal.pl, w którym widoczne są dla Klienta produkty prezentowane do zakupu oraz możliwe jest ustalenie i modyfikacja informacji dotyczących zamówienia,
w tym ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, wybranie formy płatności i sposobu dostawy. Koszyk umożliwia również wpisanie kodu rabatowego.
7. Kod rabatowy – specjalny ciąg liczb lub znaków, który uprawnia Klienta i/lub Klienta sklepu fizycznego
do uzyskania określonego rabatu na Produkty.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w którym wskazana jest liczba oraz rodzaj Produktów.
9. Strona produktowa – strona Sklepu internetowego salon-focal.pl, na której zamieszczone są informacje dotyczące oferowanych produktów.
10. Podmiot realizujący płatności – podmiot współpracujący z Usługodawcą w ramach pośrednictwa
przy realizacji płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego.
11. Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu: +48 22 270 29 45, 729 197 506 lub adresem e-mail: e-sklep@salon-focal.pl.
12. ePrzelew – usługa polegająca na udostępnieniu Sklepowi internetowemu możliwości łatwego przyjęcia płatności on-line za pomocą przelewów bezpośrednich. Klient dokonujący zakupów w Sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje przekierowany na stronę internetową Sklepu.

 

§2
Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego salon-focal.pl, składania zamówień na prezentowane produkty, zasady wysyłki i odbioru zamówionych przez Klienta produktów, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania
i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu internetowego salon-focal.pl, przeglądania treści prezentowanych produktów oraz zamawiania produktów niezbędne są:

a. Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową, która spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
• Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
• Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookiem lub
• Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookiem lub
• Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
• Safari w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
• minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
• w przypadku pobierania dokumentów, do ich otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Reader
b. Urządzenie mobilne (telefon lub tablet) z dostępem do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
• posiada system Android w wersji 2.3 lub nowszej lub
• posiada system iOS w wersji 6.0 lub nowszej lub
• posiada system Windows Phone w wersji 7.0 lub nowszej
• minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli
c. Aktywne konto poczty e-mail.
3. Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze Sklepu internetowego salon-focal.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient nie może dostarczać Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego salon-focal.pl spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.
5. Do przeglądania treści i asortymentu Sklepu internetowego salon-focal.pl nie jest wymagana rejestracja przez Klienta a korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
6. Składanie zamówień na prezentowane w Sklepie internetowym salon-focal.pl produkty nie wymaga rejestracji.
7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego prowadzonego przez eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 11, (80-387 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym o nr NIP: 521-31-03-040.


§3
Zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zauważone nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego salon-focal.pl mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
3. Reklamacje dotyczące produktów Klient może zgłaszać zgodnie z postanowieniami §8 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.


§4
Informacje produktowe


1. Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego salon-focal.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta, które są zależne od wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta, wartości zamówienia i są podawane w Koszyku podczas wyboru sposobu dostawy przez Klienta.
4. Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest
w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej.
6. Promocje w Sklepie internetowym salon-focal.pl nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej.


§5
Realizacja zamówienia


1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego salon-focal.pl przez siedem dni w tygodniu oraz dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
2. Usługodawca realizuje wyłącznie Zamówienia z dostawą na terenie Polski.
3. Celem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym salon-focal.pl należy:

a. Wybrać produkt przyciskiem „Szczegóły” celem pokazania informacji szczegółowych o produkcie, a następnie użyć przycisku „Dodaj do koszyka”;
b. Wybrać sposób dostarczenia produktu lub opcję odbioru osobistego;
c. Jeżeli Klient chce skorzystać z opcji odbioru w sklepie stacjonarnym Salon Firmowy Focal w Warszawie przy Al. Wyzwolenia 3/5 musi wybrać taką opcję w formularzu Zamówienia. Przy dokonanym wyborze odbioru osobistego zostanie uwidoczniona informacja czy w sklepie stacjonarnym jest aktualnie dostępny wybrany produkt albo kiedy będzie dostępny;
d. Klient w trakcie realizacji zamówienia ma możliwość wpisania Kodu rabatowego jeśli został mu on udostępniony, np. z reklamy sklepu, newslettera, bądź innych źródeł w których Usługodawca prowadzi działania promocyjne;
e. Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, numer telefonu do kontaktu z kurierem oraz adres e-mail;
f. Klient ma możliwość wpisania własnych uwag dotyczących realizacji zamówienia w polu „Uwagi”. Wpisane
w tym polu informacje zostaną dostarczone do Biura Obsługi Klienta wraz z zamówieniem;
g. Kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup” w oknie podsumowującym zamówienie, co jest równoznaczne
z zobowiązaniem do zapłaty w sposób udostępniony przez Sklep internetowy salon-focal.pl. Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty stosownie do swojego wyboru: przelewem bankowym lub przy pomocy systemu płatności elektronicznych realizowanych przez eCard przed dostawą. W przypadku wyboru płatności z góry należy opłacić wartość zamówienia w jeden z przewidzianych w systemie sposobów płatności.
4. Zamówiony produkt może zostać dostarczony Klientowi stosownie do jego wyboru:

a. Przesyłką kurierską na adres wymieniony przez Klienta w zamówieniu;
b. Do wskazanego przez Klienta w zamówieniu sklepu stacjonarnego Salon Firmowy Focal, przy czym odbioru zamówionego produktu Klient dokonuje samodzielnie w sklepie, w godzinach jego otwarcia.

5. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilościowego danego produktu objętego jednym Zamówieniem.
6. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w przypadku wybranych produktów lub ilości zamawianych produktów. W przypadku wystąpienia takiego ograniczenia Usługodawca poinformuje Klienta o jego istnieniu przed złożeniem Zamówienia.
8. W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
9. W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożności realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Usługodawca powiadomi Klienta o fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
10. W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Usługodawca może zaoferować Klientowi:

a. Całkowite anulowanie Zamówienia - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania zamówienia;
b. Zrealizowanie części Zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia;
c. Podział Zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji
w niniejszym zakresie wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części,
a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego Zamówienia Klienta;
d. W przypadku niedokonania przez Klienta wyboru żadnego z zaoferowanych w pkt 11 niniejszego paragrafu sposobów realizacji Zamówienia, Usługodawca dostarczy Klientowi te produkty, które mogą zostać dostarczone w terminie, a pozostała część zamówienia zostanie anulowana, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie,
w którym została ona zrealizowana zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 regulaminu;
e. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy
w sytuacji opisanej w pkt 10 niniejszego paragrafu lub gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w całości;
f. W przypadku anulowania Zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana
z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na zasadach określonych w § 12 regulaminu;
g. W przypadku, gdy Klient poda błędne dane, a w szczególności błędny adres dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.


§6
Formy płatności


1. Za zamówienie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
a. Podczas odbioru zamówionego produktu w sklepie stacjonarnym Salon Firmowy Focal w Warszawie – gotówką lub kartą płatniczą w jednym z akceptowanych przez Usługodawcę w danym momencie systemów płatniczych;
b. Przed odbiorem zamówionego produktu – płatność z góry – przelewem bankowym lub kartą płatniczą
w jednym z akceptowanych przez Usługodawcę w danym momencie systemów płatniczych;
2. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia właściwego wykonania płatności ze strony podmiotu realizującego płatności lub prawidłowego złożenia Zamówienia z wykorzystaniem opcji zapłaty gotówką przy odbiorze w sklepie stacjonarnym.
3. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie z góry korzystając z opcji przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
4. Klient nie ma możliwości zapłaty z góry za część Zamówienia a za pozostałą część Zamówienia przy odbiorze.
5. Klient ma możliwość skorzystania z ważnego Kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu internetowego salon-focal.pl lub innego współpracującego z Usługodawcą podmiotu. Kody rabatowe posiadają okres ważności podczas którego można z nich skorzystać. Po upływie daty ważności Kod przestaje być aktywny i nie ma możliwości skorzystania z niego.
6. Kod rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
7. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym Kodem rabatowym, ani żadnymi innymi promocjami, chyba że regulamin konkretnej promocji przewiduje inaczej.


§7
Termin realizacji zamówienia


1. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w Koszyku przy składaniu Zamówienia oraz potwierdzony
w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Treść wiadomości e-mail stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Termin dostawy może również zostać wcześniej ustalony podczas kontaktu telefonicznego pracownika Usługodawcy z Klientem.
2. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków, o ile nie ustalono inaczej z Klientem, Zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia Zamówienia, co jest uzależnione od dostępności produktu. Dostępność produktów podawana jest przy opisie szczegółów produktu w czasie rzeczywistym pozwalając na ich rezerwację w Koszyku.
3. Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski przesyłką kurierska bądź do wybranego przez Klienta sklepu stacjonarnego – Salon Firmowy Focal w Warszawie.
4. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:
a. Odbiór własny przez Klienta w sklepie stacjonarnym – Salon Firmowy Focal w Warszawie – nieodpłatnie, niezależnie od wartości zamówienia;
b. Przesyłka kurierska – nieodpłatnie dla zamówień o łącznej wartości powyżej 200 zł brutto;
c. Przesyłka kurierska – 20 zł brutto dla zamówień o łącznej wartości poniżej 200 zł brutto.
5. Usługodawca nie realizuje dostaw kurierskich z terminem dostawy na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone
z Klientem.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych, w szczególności podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.


§8
Reklamacje


1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty wydania towaru.
2. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.
3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór dokumentu reklamacyjnego można pobrać tutaj:
5. Jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę (jest niezgodny z umową) Klient może żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad albo obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Jeżeli Klientem jest konsument decyzja czy żądać naprawy czy wymiany na inny egzemplarz należy do niego, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
8. Jeżeli produkt był dostarczony i osobiście odebrany w sklepie stacjonarnym Salon Firmowy Focal w Warszawie, reklamacje należy składać w tym samym sklepie, gdzie odebrano zamówiony produkt.
9. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zgodnie z żądaniem Klienta naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniży cenę lub zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
10. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu rozpatrzenia reklamacji konsument może:
a. Złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej (postępowanie bezpłatne);
b. Skorzystać z mediacji przed Inspekcją Handlową (postępowanie bezpłatne);
c. Zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta (postępowanie bezpłatne);
d. Złożyć pozew do sądu powszechnego.
11. Klient kupujący produkt w celu powiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą posiada prawo złożenia reklamacji stosownie do odpowiednich w tym zakresie przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu jest ograniczona do kwoty jaką Klient zapłacił Usługodawcy za dany produkt.


§9
Rękojmia i gwarancja


1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym salon-focal.pl są fabrycznie nowe.
2. Sklep internetowy salon-focal.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówione produkty wolne od wad, tzn. zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
3. Oferowane przez Usługodawcę produkty objęte są rękojmią sprzedawcy lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres rękojmi dla produktów oferowanych w Sklepie internetowym salonydenon.pl wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Niezależnie od rękojmi sprzedawcy, niektóre produkty mogą być objęte dodatkowo gwarancją producenta, której szczegółowe warunki określa dokument gwarancji dołączony do danego produktu. Skorzystanie z praw wynikających z gwarancji producenta nie ogranicza możliwości korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.
4. W przypadku niezgodności produktu z umową, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi albo gwarancji. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów §8 regulaminu.


§10
Przedłużenie okresu gwarancji


1. Dla części oferowanych produktów Klient ma możliwość nieodpłatnego przedłużenia okresu gwarancji
do 3 (trzech) lat bądź 5 (pięciu) lat w zależności od marki, linii asortymentowej bądź konkretnego produktu. Informacje o możliwości i warunkach przedłużenia ochrony podawane są w zakładce strony Sklepu internetowego salon-focal.pl „Przedłuż gwarancję do 5 lat”.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udzielania dodatkowego okresu ochronnego stosownie do zmian oferowanych przez producentów lub dystrybutorów produktów. Ewentualne zmiany warunków nie będą dotyczyły przedłużonych okresów gwarancji, które zostały już udzielone.


§11
Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 

1. Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu, kiedy produkty nie zostały przygotowane
do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kupionego w Sklepie internetowym salon-focal.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu, stosownie do zapisów art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy ewentualnych kosztów z tego wynikających.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego należność tj. cenę Produktu oraz standardowy koszt jego dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia oświadczenia oraz zwrotu zamówionego przedmiotu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: ……… lub
w stopce strony w sekcji „Obsługa Klienta”.
6. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
7. Koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
8. W przypadku odstąpienia od umowy i nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze Klient zobowiązany będzie zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta do zwrotu faktycznych i bezpośrednich kosztów przesyłki zwrotnej.


§12
Zwrot należności


1. Zwrot należności zapłaconej przez Klienta będzie dokonany w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych
w przypadku:
a. Anulowania zamówienia;
b. Zwrotu produktu wynikającego z odstąpienia od umowy;
c. Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Usługodawca dokona zwrotu należności zapłaconej przez Klienta:

a. Na rachunek bankowy Klienta powiązany z karta kredytową lub kartą płatniczą, jeżeli należność za zamówienie była opłacona z góry przelewem lub kartą kredytową lub przy odbiorze u kuriera;
b. Jeżeli należność za zamówienie była opłacona osobiście przy odbiorze zamówionego Produktu zwrot należności nastąpi w sklepie stacjonarnym Salon Firmowy Focal, gdzie produkt został odebrany.

3. Kwota zwracana Klientowi w przypadku odstąpienia od umowy (w sytuacji płatności „z góry”) i nieodebrania przez Klienta wysłanego do niego towaru będzie, poprzez potrącenie, umniejszona o bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, który zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta oraz §11 niniejszego regulaminu ponosi Klient.


§13
Promocje i wyprzedaże


1. Na stronach Sklepu internetowego salon-focal.pl mogą zostać podane informacje o promocjach obniżających cenę Produktu określoną każdorazowo na stronie właściwego towaru.
2. Produkty oferowane w zakładce „Wyprzedaże” są produktami, których obniżona cena specjalna może wynikać
z faktu, iż:
a. Produkt może pochodzić ze starszej serii;
b. Sklep lub Dystrybutor kończy sprzedaż tego produktu;
c. Produkt pochodzi z ekspozycji.
3. Promocja może być uzależniona od podania Kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Wówczas obniżenie ceny nie będzie widoczne na stronie produktu lecz przy finalizowaniu Zamówienia w Koszyku.
4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w Sklepie internetowym salonydenon.pl z wyłączeniem sytuacji kiedy jest to wyraźnie dozwolone.
5. W przypadku, gdy Klient zamówił zestaw promocyjny, rezygnacja z jego zamówienia, o której mowa w §11 może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego.


§14
Zużyty sprzęt elektroniczny


1. Usługodawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt tego typu. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
2. Stosownie do powyższych uregulowań prawnych przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie internetowym salon-focal.pl:
a. Klient ma możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Oddanie sprzętu może nastąpić
w sklepie stacjonarnym - Salon Firmowy Focal, jeśli Klient zdecydował się przy składaniu zamówienia na odbiór w tym sklepie lub poprzez dostarczenie go na własny koszt na adres Magazynu.
b. Informacje o innych funkcjonujących na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych udostępniane są przez urząd gminy, na stronach internetowych danych urzędów lub w inny przyjęty w danej gminie sposób.


§15
Newsletter


1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zaznaczając stosowne pole opcji na stronie internetowej.
2. W przypadku wyrażenia zgody, Klient będzie otrzymywać na podany adres e-mail newsletter Sklepu internetowego salon-focal.pl tj. wysyłane przez Usługodawcę, informacje handlowe w imieniu swoim i na zlecenie osób trzecich.
3. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, samodzielnie klikając opcję „wypisz z newslettera” w stopce otrzymanego newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.


§16
Postanowienia końcowe

 

1. Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu internetowego salon-focal.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu oraz funkcjonalności wszystkich produktów. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów pisarskich w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
3. Wszystkie używane na stronie Sklepu internetowego salon-focal.pl nazwy produktów zostały zamieszczone
w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.
4. Ceny podane na stronach Sklepu internetowego salon-focal.pl mogą się różnić od cen obowiązujących w sklepie stacjonarnym, jednakże Klienta odbierającego w sklepie stacjonarnym produkty zamówione w Sklepie internetowym salon-focal.pl obowiązują ceny tego ostatniego.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne bądź możliwe ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych, mogące wystąpić w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Klienta,
a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego salon-focal.pl.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego salon-focal.pl w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub przyjętymi zwyczajami w tym zakresie.
7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym salon-focal.pl, a w szczególności konieczności konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej w przypadku, jeśli nie naruszy to praw Klienta.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
9. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Usługodawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a gdy to nie będzie możliwe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z powodów prawnych, organizacyjnych bądź przyczyn technicznych. Zmiana regulaminu następuje z dniem zamieszczenia jego nowej wersji na stronie Sklepu internetowego salon-focal.pl. Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami dotychczasowych jego postanowień.
11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§17
Polityka prywatności


1. Niniejszy paragraf określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu internetowego salon-foca.pl.
2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 t.j. z późn. zm.) jest Usługodawca tj. FNCE S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alei Wyzwolenia 3/5, 00-572 Warszawa, tel.: 22 270 29 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571092 , NIP: 781 191 38 09, REGON: 362233732, kapitał zakładowy 100.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Usługodawca”).
3. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zameldowania, adres dostawy do wystawienia dokumentu księgowego, nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP w przypadku przedsiębiorców.
4. Usługodawca oświadcza, iż podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym salon-focal.pl jako wymagane jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji Zamówienia Klienta.
5. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia i sprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego salon-focal.pl są przetwarzane przez Usługodawcę za zgodą Klienta wyrażoną poprzez akceptację stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu:
a. Sprzedaży Klientom towarów oraz świadczenia usług i ich dostawy;
b. Ewentualnego dochodzenia roszczeń;
c. Wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d. Tworzenia przez Usługodawcę raportów i analiz dotyczących funkcjonowania, także statystyk oglądalności strony Sklepu internetowego www.salon-focal.pl;
e. Dalszego poprawiania i doskonalenia Sklepu internetowego do potrzeb Klientów.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu:
a. Marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących
z Usługodawcą, a zwłaszcza w celu organizacji promocji, konkursów i prowadzenia innych działań marketingowych;
b. Wysyłania do Klienta informacji handlowej, w szczególności zamówionego biuletynu elektronicznego (newsletter).
7. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego www.salon-focal.pl, dane Klienta mogą być również zbierane automatycznie przez pliki Cookies i w logach systemowych.
8. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego www.salon-focal.pl Pliki Cookies są danymi informatycznymi, szczególnie w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych przez Klienta do łączenia i korzystania ze stron Sklepu internetowego www.salon-focal.pl. Pliki te umożliwiają:
a. Dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego www.salon-focal.pl do potrzeb Klientów;
b. Pozyskiwanie statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego www.salon-focal.pl;
c. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
9. Klient może samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia związane z plikami Cookies, decydując o ich warunkach przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany te mogą być dokonane w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą umożliwić blokadę automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym umieszczeniu pliku Cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.
10. Klient ma możliwość w dowolnym momencie usunięcia plików Cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, jakiej używa, jednakże ograniczenie stosowania plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu internetowego www.salon-focal.pl.
11. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, utrzymania oraz zarządzania Sklepem internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
12. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub Klienta bezpośrednio usługi niezbędnej do realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych (np. kurierom, instytucjom finansowym).
13. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail ze wskazanym powyżej żądaniem na adres e-sklep@salon-focal.pl.
14. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, np. za pomocą poczty elektronicznej, osobie, która wyraziła powyżej wymienioną zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy kliknąć na link powodujący cofniecie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać wiadomość e-mail na adres e-sklep@salon-focal.pl wpisując w tytule słowo „Rezygnacja”, lub wysłać pisemną informację na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
15. Usługodawca oświadcza, ze dokłada należytych starań, aby zapewnić Klientom możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji danych należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: e-sklep@salon-focal.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel